Бүтээмжинд нас нөлөөлөх нь /судалгааны эмхэтгэл/

Нас болон когнитив чадвар

Verhaegen ба Salthouse (1997) нар судалгааны үр дүнгээс 50 наснаас өмнө ой тогтоолтын хурд болон санамсаргүй ой тогтоолтын чадвар өндөр байдаг ба түүнээс хойш уг чадвар нь буурдаг гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Насанд хүрэгчдийн эхэн үед оюуны чадвар буурна гэдэг бол ерөнхийдөө гоц үзэгдэл юм. Өөрөөр хэлбэл насанд хүрэгчдийн эхэн үе нь оюуны чадварын хувьд сүүл үеэ бодвол өндөр байдаг.

 Туршлага ба суралцах чадвар

Нас ахисан ажилчдын когнитив чадвар буурах нь ажилтны бүтээмжийг бууруулах хандлагатай байдаг. Warr (1994) нас ахих болон ажлын гүйцэтгэл буурах нь мэргэжлийн онцлогтой холбоотойг баталсан. Зарим ажил когнитив чадварыг бууруулдаг бол зарим мэргэжил туршлага нэмэгдэх тусам ажлын гүйцэтгэлд сайнаар нөлөөлдөг.

Нас ахих тусам суралцах чадвар мууддаг. (Baltes and Lindenberger 1997, Hoyer and Lincourt 1998).

 Нас ба бүтээмж судалгаа

Судалгаа Судалгааны түүвэр Үр дүн
Flabby and Ichino 2001 Итали Нас болон ажлын гүйцэтгэл нь холбоо хамааралгүй гарсан.
Van der heijden 2003 Dutch SME’s дунд болон ахлах түвшиний ажилчид Хамааралгүй гарсан
Remery and others 2001 Dutch companies Нас ахихын хирээр цалин нэмэгдэж байсан ч бүтээмжтэй хамааралгүй байсан
Gelderblom de Koning en Kroes 2004 Dutch companies Менежер болон хүний нөөцийн ажилтануудад насны ялгаа байгаагүй
Simoens and Denys 1997 Belgium Нас ахисан ажилчидын хувьд ажлын шаардлага их байсан ч энэ нь гүйцэтгэлд нь нөлөөлдөггүй
Haegeland and Klette 1999 Norway Decline for those with more than 15 years experience
Hellerstein 1999 US Increase \ decrease over life cycle according to model specification
Crepon 2002 France 25-34 нас бол бүтээмжийн оргил үе. 50 наснаас бүтээмж буурдаг.
Gelderblom and de Koning 2002 Netherland 40-50 насны үед бүтээмж нэмэгддэг.
Gelderblom and de Koning 2004 Netherland 50 орчим насны үед бүтээм нэмэгддэг
Bureau of labour 1957 45 наснаас хойш бүтээмж буурдаг
Kutscher and Walker 1960 US office worker Бүтээмж болон нас нь маш бага хамааралтай
Kutscher and Walker 1964 US mail sorters Бүтээмж болон нас нь маш бага хамааралтай
Stephan and Levin 1988 Physics, Geology, physiology and Biochemistry Нас бүтээмж хоёр нь сөрөг хамааралтай
Galenson and Weinberg 2000 Уран бүтээлчид 50 нас бол бүтээмжийн хувьд оргил нас
Oliviera Cohn and kiker 1989 US Бүтээмж нас хоёр нь сөрөг хамааралтай

Б.Ганзул

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

You May Also Like